Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Konkurs na stanowisko ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA - po terminie

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ  
Juliusza Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl 
ogłasza konkurs na stanowisko
ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. 2018 poz. 393)

Wymagane kwalifikacje zawodowe kandydata ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r., Nr 151, poz. 896):

  • tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;
  • to najmniej osiem lat pracy w zawodzie.

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska w tym prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata – kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
  • oświadczenie kandydata, o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem;
  • oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko oraz zaakceptowaną przez kandydata klauzulę informacyjną.

Dodatkowe wymagania:
Koncepcja pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Juliusza Słowackiego 85
37-700 Przemyśl  
Oferty powinny być złożone (dostarczone) pod wskazany wyżej adres w terminie do 01 lipca 2022r. do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływy ofert do WSPR w Przemyślu)

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail, a także adnotację o treści:
,, Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ”.

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się do wglądu jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ, co odbywa się przez wyłożenie do wglądu w Sekretariacie Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ ul. J. Słowackiego 85, pok. 20 w dniach roboczych w godzinach 7:35-14:00.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: nie wcześniej niż 14 dni od dnia w którym upływa termin zgłaszania ofert. Wybrany kandydat będzie zatrudniony na ½ etatu.
Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych ofert: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ ul. J. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl.
O terminie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

 

Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Przemyślu SPZOZ
Rafał Kijanka

Autor: Anna Dańko

Metryczka

Metryczka
Wytworzono: 2022-06-14 11:18 przez: Anna Dańko
Opublikowano: 2022-06-15 10:25 przez: Dominik Czyński
Zmodyfikowano: 2022-07-08 10:25 przez: Dominik Czyński
Podmiot udostępniający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ
Odwiedziny: 2225

Rejestr zmian

  • [2022-07-08 10:25:09]Dominik CzyńskiZmiana tytułu ogłoszenia
  • [2022-06-15 10:21:21]Dominik CzyńskiPublikacja ogłoszenia

Banery/Logo