Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje ogólne

Informacja dotycząca zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Juliusza Słowackiego 85
37-700 Przemyśl
e- mail: sekretariat@wsprprzemysl.pl
tel. 16 736 03 70

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
e-mai: iodo@wsprprzemysl.pl
tel. 16 736 03 79

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Podstawowym celem działania Pogotowia Ratunkowego jest  wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, tj. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez jednostki systemu, o których mowa w art. 32 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym w celu ratowania życia i zdrowia osoby lub osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa:

 • art. 9 ust. 2 pkt. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art.24 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • art. 6 ust. 1.d RODO w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta;
 • art. 9 ust. 2 c i h RODO w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii.

Informacja o odbiorcach danych osobowych:

 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu WSPR w Przemyślu SP ZOZ na podstawie zawartej z WSPR w Przemyślu SP ZOZ umowy powierzenia danych (tzw. podmioty przetwarzające art. 28 RODO).

Przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić w oparciu o art. 49 ust.1 pkt. e RODO (celem ustalenia, dochodzenia, ochrony roszczeń wynikających z polisy ubezpieczeniowej); 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Pogotowie, Pani/Panu przysługuje:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO
 • prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO
 • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

Informacja o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie:

W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby której dane dotyczą, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych osobowych:

 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na WSPR w Przemyślu w związku z prowadzeniem działalności medycznej i realizacją zawartych umów przez okres określony w przepisach prawa.

Prawo do usunięcia danych i zaprzestania przetwarzania jest ograniczone i wynika z art. 29 ust.1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, które mówi, że dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkami określonymi w ust.1 tej ustawy.

 • w zakresie realizacji zawartej przez Pana/Panią umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach organizacyjnych administratora przez okres realizacji tych celów lub do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie przez Pogotowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym:

Podanie danych osobowych przez pacjenta jest wymogiem ustawowym na podstawie art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta oraz §12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Podanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji danego procesu ma charakter dobrowolny/umowny, następuje na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych i jest warunkiem realizacji tego procesu. Konsekwencją niepodania tych danych może być brak możliwości realizacji danego procesu.

Dokumenty zawierające dane osobowe składane przez Panią/Pana na potrzeby realizacji danego celu powinny być opatrzone oświadczeniem:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych - Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ dla potrzeb niezbędnych do realizacji .............[określić cel przetwarzania np.: proces rekrutacji, szkolenia organizowane przez Ośrodek Szkoleniowy, realizacja umowy]

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych:

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono: 2020-10-09 09:46 przez:
Opublikowano: 0000-00-00 00:00 przez:
Podmiot udostępniający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ
Odwiedziny: 6094

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo