Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę paliw płynnych.

Zamówienia w toku

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że w Pogotowiu istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich/zawodowych przez studentów i uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego oraz wykonujących zawód medyczny.

Praktyki

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że PZU Życie SA sfinansowało kwotę 5 000,00 (słownie złotych; pięć tysięcy 00/100) brutto z funduszu prewencyjnego mającego na celu ochronę zdrowia oraz szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną polegającą na zakupie środków ochrony osobistej dla ratowników medycznych tj. zakup rękawic chirurgicznych i ochronnych.

Wojewódzka Stacja Pogotowia ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ serdecznie dziękuje za bezinteresowną pomoc w postaci wsparcia finansowego i rzeczowego.
Przekazane dotacje i darowizny pieniężne w całości zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej niezbędnych do zabezpieczenia pracowników przed koronawirusem.
Serdeczne podziękowania składamy:

Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę odzieży całorocznej dla zespołów wyjazdowych.

Zamówienia w toku

Zakup ambulansów sanitarnych na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ.

Zamówienia zakończone